PRO.MATH.EU.S. - REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Psarach

do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów 

pt. „ Promuovendo la Matematica negli Studenti Europei - PRO.MATH.EU.S.

(„Promowanie Matematyki Wśród Europejskich Uczniów - PRO.MATH.EU.S.”)

o numerze  2018-1-IT02-KA229-048576_4

w ramach programu Erasmus+ KA 229 

Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-IT02-KA229-048576

 

Główny koordynator projektu: I.I.S. A. VOLTA (Włochy)

Partnerzy projektu: 

1. Polska - Szkoła Podstawowa im. m. J. Piłsudskiego w Psarach

2. Rumunia - Timisoara, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara

3. Łotwa - Daugavpils, Daugavpils Valsts gimnazija

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r. 

 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom z klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Psarach, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawcę i nauczyciela matematyki projektu na lekcjach,

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń,

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,

d) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły,

e) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawcę i koordynatora projektu na zebraniu dla rodziców

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ W MOBILNOŚCIACH JEST BEZPŁATNY. KOSZTY POKRYWA UNIA EUROPEJSKA.

3. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowane

min. 15 uczniów w wieku 13 lat, którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostaną zorganizowane trzy wyjazdy. Pięciu uczniów wyjedzie do Rumunii (zima 2019), pięciu do Włoch (wiosna 2019), pięciu na Łotwę (wiosna 2020). W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności. 

Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce) zostaną włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zapewnią zakwaterowanie i utrzymanie w swojej rodzinie dodatkowych uczestników z krajów partnerskich. Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski (grudzień  2018).

 

 

4. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w pierwszej połowie września 2018r,  z możliwością późniejszych uzupełnień.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie koordynatorowi projektu, mgr Katarzynie Bacy. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu (zał. 1)

Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach: 

 • zdolności matematyczne i informatyczne  (określa nauczyciel)
 • aktywność na polu działań projektowych, 
 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub innego języka obcego (np. włoskiego)
 • frekwencja na zajęciach projektu

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu,  w-ce dyrektora, nauczyciela pracującego w projekcie i Samorządu Uczniowskiego. 

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny, w którym powinny zostać ujęte: dotychczasowe dokonania (z zakresu matematyki, informatyki), propozycje działań, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp. 

 

5. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym

momencie trwania projektu. 

6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

 

 

REGULAMIN (zał. 1)

Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. Promuovendo la Matematica negli Studenti Europei” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

Zobowiązuję się:

 1. uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu
 2. włączyć się w działania na platformie eTwinning oraz na stronie internetowej udostępnionej przez włoską szkołę
 3. podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą
 4. opracowywać i zbierać materiały oraz produkty projektu, przekazywać je koordynatorowi 
 5. dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem,
 6. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym
 7. pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na

potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).

 

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...…………. 

 

podpis rodzica/opiekuna  ……………..…………………………. 

 

Zobowiązuję się zapewnić zakwaterowanie wraz z wyżywieniem jako rodzina goszcząca dla ucznia – gościa w grudniu 2018r. (za zgodą  rodziców)

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...…………. 

 

podpis rodzica/opiekuna  ……………..…………………………. 

 

 

ANKIETA

dla uczestników projektu Promuovendo la Matematica negli Studenti Europei!” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

 1. Imię, nazwisko…………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………..
 3. Ocena z języka angielskiego ……………………
 4. Ocena z zachowania ………………………
 5. Znajomość języka włoskiego/innego: jakiego?

 0 1 2 3 4 5 6

 1. Umiejętności dodatkowe (matematyczne, informatyczne, artystyczne, językowe, inne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 1. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK NIE
 1. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK NIE
 2. Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na:   1    2    3    4    5    6

Czy byłeś już na wycieczce zagranicznej …………………………………….…………

Jeżeli TAK to gdzie …………………………………………………………………………

Czy to był wyjazd ze szkoły ……………………………………………………………

 1. Jak oceniasz (w skali od 1 do 10) swoją wiedzę na temat krajów i miast partnerskich. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

 1. Które z wymienionych zachowań zauważasz u siebie:
 • Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
 • Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
 • Moją pasją są przedmioty ścisłe.
 • Lubię wyzwania z matematyki i informatyki. 
 1. Jaki jest Twój stosunek w skali od 1 do 10 do członkowstwa Polski w Unii Europejskiej (1 – negatywny; ….. 10 bardzo pozytywny)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

 1. Czym według ciebie możemy się pochwalić jako naród: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….