Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28 sierpień 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2020r.  odbędzie się o godz. 9.00 w grupach klasowych z wychowawcą w następujących salach:

Kl.II sala  sala nr 12 (wejście boczne do szkoły)

Kl.III sala nr 8  (wejście główne)

Klasa IV sala nr 2           (wejście główne)

Klasa VI sala nr 11  (wejście główne)

Klasa VII sala 4  (wejście główne)

Uczniowie klasy I wraz z rodzicami proszeni są o przyjście na salę gimnastyczną ( wejście od strony boisk). Rodziców proszę o stosowanie środków ochronnych: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk)

 

Pozostali rodzice, którzy przyprowadzą swoje dzieci do szkoły na uroczystość, proszeni są o poczekanie na zewnątrz budynku.

Planowany czas pobytu dzieci w szkole 1 września 2020r. ok. 1,5 godz.

 

Uwaga:

Wszyscy uczniowie 1 września przynoszą do szkoły (swojej sali) komplety podręczników, które zostały im wypożyczone w poprzednim roku szkolnym. Podręczniki powinny być zapakowane w reklamówce i podpisane. W sali lekcyjnej zostaną 48 godz. na kwarantannie a następnie przekazane uczniom.

     

  Wraz z rozpoczęciem zajęć zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym do sekretariatu, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. Tylko opiekunowie odprowadzający dzieci z kl.I mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 8. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 9. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 10. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 11. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 12. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 13. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
 14. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 15. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 16. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 17. Do odwołania znosi się obowiązek zmiany obuwia (poza zajęciami w-f)
 18. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 19. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 20. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, (boczne wyjście) zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy, przyprowadza do oczekujących rodziców upoważniony pracownik szkoły.
 5. Rekomenduje się jak najkrótsze przebywanie dziecka na świetlicy szkolnej.
 6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 8. Uczeń klasy IV – VII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoly.

 

Korzystanie z autobusu szkolnego

 

Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego obowiązani są zasłaniać nos i usta.

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły