REGULAMIN REKRUTACJI- ERASMUS+ PARTNERSTWA MIĘDZY SZKOŁAMI

 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym

uczniom z wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Psarach, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawców i koordynatora projektu na lekcjach wychowawczych,

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy

ogłoszeń,

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez

nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,

d) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie

internetowej szkoły,

e) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawców i koordynatora projektu na zebraniach dla rodziców

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ W MOBILNOŚCIACH JEST BEZPŁATNY. KOSZTY POKRYWA UNIA EUROPEJSKA.

 

3. Założona liczba uczestników

Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport –  MUSic!"

Zgodnie z zapisami projektu , do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowanych min. 9 uczniów, którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostaną zorganizowane 3 wyjazdy. Ogółem odbędzie się min. 9 mobilności. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności. Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce) zostaną włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zapewnią zakwaterowanie i utrzymanie w swojej rodzinie dodatkowych uczestników z krajów partnerskich. Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich.

Projekt Communication Through Art and Music Integrated With ICT

Zgodnie z zapisami projektu , do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowanych min. 11 uczniów, którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostaną zorganizowane 2 wyjazdy. Ogółem odbędzie się min. 11 mobilności - pięć do Portugalii w lutym 2018 i sześć do Macedonii w kwietniu 2019 (są to wstępnie planowane terminy). W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności. Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski (październik 2019).

 

 

 

4. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w październiku 2017 r, z możliwością późniejszych uzupełnień.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie wychowawcy klasy. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu (zał. 1).

Kryteria wyboru uczniów do udziału w mobilnościach: 

 

 • Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań projektowych,
 • Bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki w nauce, 
 • Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (kompetencje językowe określa nauczyciel),
 • Znajomość dodatkowych języków obcych np. włoskiego, rosyjskiego
 • Aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań projektowych, 
 • Terminowość realizacji przydzielonych zadań, 
 • Ważny dowód tożsamości (paszport), 
 • Brak przeciwwskazań medycznych, 
 • Przestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej w Psarach,
 • frekwencja na zajęciach projektu

 Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników, mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 

W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów. 

Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koorydynatora projektu. 

 

 • O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, dyrektora, w-ce dyrektora, nauczyciela pracującego w projekcie i dwóch przedstawicieli uczniów (niezainteresowanych wyjazdem). 

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny, w którym powinny zostać ujęte: dotychczasowe dokonania (w projektach, w działaniach na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, zwłaszcza w kontekście obszarów tematycznych projektu- tradycje, sport, muzyka, ochrona środowiska, ICT, sztuka), co jeszcze może zrobić w projekcie, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp. 

 

5. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym

momencie trwania projektu. 

6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

REGULAMIN (zał. 1)

Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. ERASMUS + "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!" 

 w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

Zobowiązuję się:

 

 1. uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu
 2. włączyć się w działania na platformie eTwinning
 3. podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą
 4. zbierać, opracowywać materiały oraz produkty projektu
 5. dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem, w tym przeprowadzać ewaluację uczestnictwa w projekcie
 6. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym
 7. pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu -Załącznik nr 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. 

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą. Rodzice/opiekunowie podpisują wymagane zgody i oświadczenia. 

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu. 

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na

potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).

 

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...…………. 

 

podpis rodzica/opiekuna  ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN (zał. 1)

Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. Communication Through Art and Music Integrated With ICT

 w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

Zobowiązuję się:

 

 1. uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu
 2. włączyć się w działania na platformie eTwinning
 3. podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą
 4. zbierać, opracowywać materiały oraz produkty projektu
 5. dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem, w tym przeprowadzać ewaluację uczestnictwa w projekcie
 6. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym
 7. pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego.

 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu -Załącznik nr 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. 

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą. Rodzice/opiekunowie podpisują wymagane zgody i oświadczenia. 

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu. 

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na

potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).

 

Data: …………………… podpis uczestnika …………………………………..…...…………. 

 

podpis rodzica/opiekuna  ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA

dla uczestników projektu "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!" 

 w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

 1. Imię, nazwisko…………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………..
 3. Ocena z języka angielskiego ………………………
 4. Ocena z języka niemieckiego/rosyjskiego ………………………
 5. Znajomość języka hiszpańskiego/włoskiego/czeskiego

 0 1 2 3 4 5 6

 1. Umiejętności dodatkowe (informatyczne, artystyczne, językowe, inne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 1. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK NIE
 1. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK NIE
 2. Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na:   1    2    3    4    5    6

Czy byłeś już na wycieczce zagranicznej …………………………………….…………

Jeżeli TAK to gdzie …………………………………………………………………………

Czy to był wyjazd ze szkoły ……………………………………………………………

 1. Jak oceniasz (w skali od 1 do 10) swoją wiedzę na temat krajów partnerskich. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

 1. Które z wymienionych zachowań zauważasz u siebie:
 • Gdy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, chętnie mu jej udzielam.
 • Często staję w obronie osób dyskryminowanych.
 • Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
 • Dbam o przyrodę m.in. przez to, że segreguję odpady.
 • Dużą uwagę przywiązuję do zdrowego odżywiania się.
 • Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
 • Uważam, że fakt, że ktoś się gorzej uczy lub jest biedny lub pochodzi z innego kraju nie czyni go gorszym człowiekiem.  Każdy zasługuje na szacunek i równe traktowanie.

 

 

 

 1. Czym według ciebie możemy się pochwalić jako naród: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ANKIETA

dla uczestników projektu ANKIETA

dla uczestników projektu Communication Through Art and Music Integrated With ICT 

 w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. 

 

 1. Imię, nazwisko…………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………..
 3. Ocena z języka angielskiego ………………………
 4. Ocena z języka niemieckiego/rosyjskiego ………………………

 

 1. Umiejętności dodatkowe (informatyczne, artystyczne, językowe, muzyczne, inne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 1. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK NIE
 2. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK NIE
 3. Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na:   1    2    3    4    5    6

Czy byłeś już na wycieczce zagranicznej …………………………………….…………

Jeżeli TAK to gdzie …………………………………………………………………………

Czy to był wyjazd ze szkoły ……………………………………………………………

 1. Jak oceniasz (w skali od 1 do 10) swoją wiedzę na temat krajów partnerskich. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

 1. Które z wymienionych zachowań zauważasz u siebie:
 • Gdy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, chętnie mu jej udzielam.
 • Często staję w obronie osób dyskryminowanych.
 • Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
 • Często używam narzędzi komputerowych i internetowych do nauki.
 • Lubię tworzyć różne rzeczy z gliny.
 • Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
 • Uważam, że fakt, że ktoś się gorzej uczy lub jest biedny lub pochodzi z innego kraju nie czyni go gorszym człowiekiem.  Każdy zasługuje na szacunek i równe traktowanie.

11. Czym według ciebie możemy się pochwalić jako naród ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………